Silabus OSN

NO MATA PELAJARAN / BIDANG AKSI
1 MATEMATIKA  
2 FISIKA  
3 BIOLOGI  
4 KIMIA  
5 EKONOMI  
6 ASTRONOMI  
7 KOMPUTER / INFORMATIKA  
8 KEBUMIAN  
9 GEOGRAFI  
NO MATA PELAJARAN/BIDANG AKSI
1 MATEMATIKA  
2 IPA (ILMU PENGETAHUAN ALAM)  
3 IPA (ILMU PENGETAHUAN SOSIAL)  
NO MATA PELAJARAN / BIDANG AKSI
1 MATEMATIKA  
2 IPA (ILMU PENGETAHUAN ALAM)